Vedtægter

Vedtægter for Danske Kattevenner.

 

Vedtægter:

 • 1- Navn og stiftelse

Foreningnens navn er Danske Kattevenner

 

 • 2- Formål

Foreningen har som dyrvelfærdsforening til formål at arbejde for, at katte får et værdigt liv.

Foreningens formål er også at søge indflydelse på Kattens Værns arbejde. Foreningens formål og information om foreningens arbejde offentliggøres ved udgivelse af et medlemsblad. Bladet vil også kunne indeholde information om katteadfærd og behandling af katte. Foreningen kan samarbejde med andre dyrvelfærdsforeninger i Danmark.

 

 • 3- Hjemsted

Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

 

 • 4- Medlemmer

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, institutioner, firmaer og foreninger. Medlemskab er gyldigt 8 dage efter inbetaling af kontingent til kassereren. Udmeldelse skal ske skrifttligt til bestyrelsen til udgangen af et regnskabsår. Medlemmer der skønnes at have handlet til skade for foreningnen, kan ekskluderes af foreningen. Det ekskluderede medlem kan kræve ekskluderingen prøvet ved den først kommende ordinære generalforsamling.

 

 

 

 • 5- Hæftelse og tegningsret

For de foreningens påhvilende forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand- ved dennes fravær bestyrelsens næstformand- i forening med ét bestyrelsesmedlem. Foreningen kan melde prokura.

 

 • 6- Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes et af bestyrelsen valgte sted. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i Fredericia Dagblad, Elbo Bladet og/eller ved brev til medlemmerne. Indkomne forslag kan sammen med årsregnskabet rekvireres ved henvendelse til foreningnens bestyrelse. Materialet skal ligge klar til offentligørelse senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget
 5. Indkomne forslag
 6. fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af
  • Formand (lige år)
  • Næstformand (ulige år )
  • Kasserer (ulige år )
  • Bestyrelses medlem (lige år )
  • Bestyrelses medlem (ulige år)
  • 2 suppleanter (hvert år )
 8. Valg af revisor og revisorduppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

 • 7 –ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter en skriftlig anmodning overfor bestyrelsen. Anmodningen skal indeholde det/de emner der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling. Efter modtagelsen af anmodningen, skal bestyrelsen indkalde til generalforsamlingen, der skal afholdes senest 4 uger efter anmodningens modtagelse.

 • 8- Dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent. Dirigentens opgave er at lede forhandlingerne, afgøre alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skrifteligt, såfremt generalforsamlingen individuelt vedtager denne form. Der udfærdiges et generalforsamlings protokollat der underskrives af dirigenten. Protokollat skal indgå i foreningens forhandlingsprotokol.

 • 9 – Stemmeafgivning

Stemmeret har medlemmer der har beltalt kontingent senest 1 måned før generalforsamlingen. Hvert medlemskab giver 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog afgive mere end to stemmer foruden sin egen. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, dog har revisor og andre af bestyrelsen inviterede sagkyndige adgang. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 • 10- Bestyrelse og forretningsudvalg

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for to år af gangen. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes af den rækkefølge, medlemmer er valgt. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin sekretær blandt bestyrelsensesmedlemmerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skrives referat af hvert møde i foreningen. Det indsættes i en forhandligsprotokol. Protokollatet underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens forretningsudvalg udgøres af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget har efter bemyndigelse fra øvrige bestyrelse, ansvaret for det daglige arbejde i bestyrelsen.

 • 11- Årsregnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal aflægges i overenstemmelse med god regnskabsskik. Revisionen udføres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

 • 12 Foreningens opløsning

Forslag om foreningnens opløsning kan kun vedtages, 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for forslaget. Efter en lovlig beslutning om foreningens opløsning afgøres det ved simpelt flertal, hvilken anden beslægtet dyreværnsforening foreningens formue skal tilfalde.

 
            Ved på generalforsamlingen den 4.marts 2006.